ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС – Една компанија, решение за сѐ!
Вашиот објект е наша грижа!
Професионален и одговорен управител на Вашата зграда!

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Лондонска бр.11А
1000 Скопје
Контакт центар 13434
Тел. +389 (0)2 3120 222
e-mail: info@hauzmajstor.com

КОНТАКТ
ПОТРЕБЕН ВИ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН, ОДГОВОРЕН И ПОСВЕТЕН УПРАВИТЕЛ НА ВАШАТА ЗГРАДА?

ПОТРЕБЕН ВИ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН, ОДГОВОРЕН И ПОСВЕТЕН УПРАВИТЕЛ НА ВАШАТА ЗГРАДА?

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС Е ВАШИОТ ВИСТИНСКИ ИЗБОР!

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ОНЛАЈН!

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ОНЛАЈН!

ПЛАТЕТЕ ЈА ВАШАТА ФАКТУРА ОНЛАЈН

ИЗБЕРЕТЕ ПОЕКОНОМИЧНО, ПОКВАЛИТЕТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА ВО ВАШИОТ ДЕЛОВЕН ИЛИ СТАНБЕН ПРОСТОР!

ИЗБЕРЕТЕ ПОЕКОНОМИЧНО, ПОКВАЛИТЕТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА ВО ВАШИОТ ДЕЛОВЕН ИЛИ СТАНБЕН ПРОСТОР!

ВАШИОТ ОБЈЕКТ Е НАША ГРИЖА!

Професионални услуги за одржување на хигиена во деловен и станбен простор
Управување со станбени згради
Хаусмајсторски услуги
Промоции

Хауз Мајстор Плус добитник на сертификатот „Фер со потрошувачот“

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Од вкупно 45 компании кои денес го добија овој сертификат, Хауз Мајстор Плус е прва компанија во државата од областа на управување и одржување на станбени и деловни објекти, професионални услуги за хигена и хаусмајсторски работи, која се сертифицира со сертификатот „Фер со потрошувачот“.
Денешното свечено доделување на сертификатите „Фер со потрошувачот“ претставуваше завршна фаза од реализацијата на проектот за сертификација на 45 компании кој беше финансиран од Европската Унија во рамки на проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“, што го спроведуваа Организацијата на потрошувачите (ОПМ), ЗБК Креација и Асоцијацијата Зенит.
Поседувањето на овој сертификат претставува уште едно признание за Хауз Мајстор Плус со кое се потврдуваат капацитетите на компанијата, квалитетот на услугите, посветеноста на компанијата за задоволни корисници на услугите и постојаната грижа за навремено и квалитетно решавање со поплаките и забалешките од корисниците на услугите.
На свеченото доделување на сертификатите, сопственикот на Хауз Мајсто Плус, Васе Самараков поздравувајќи ја реализацијата на проектот, потенцираше дека овој сертификат претставува признание и дополнителна вредност за компанијата во областа на комуникацијата со корисниците на услуги.
“ Засекоја компанија од секторот услуги, како што е и ХаузМајсторПлус е одо собена важносткомуникацијатасокорисницитенауслуги, бидејќипрекутојдијалогсеслушамислењето и реакциитенакорисниците, сеувидуваатодредениевентуалнипропусти, севлијаедополнителнонаквалитетотнауслугите и што е најважносеградисистемзаостварувањенаправатанакорисницитенауслугикакопотрошувачи. Сетотоапозитивноделувазаимиџотнасекојакомпанија и токмузатоаниекакокомпанија и изминатиотпериодпосветеноработименаовозможувањенадиректна и навременакомуникацијасокорисницитенанашитеуслуги. Вотојконтекстсекојнашкорисникнауслугивосекоевремеимадиректнакомуникацијасонашитевработенипрекуелектронскапошта, имамепосебнапроцедуразаначинот и временскиотпериодзаодговорконклиентот, истиотилиседниотденоткако е добиенапоплаката, рекламацијата, илибарањето, воведовмеконтактцентар 13434 токмувофункцијанадополнителноподобрувањенакомуникацијата, организирамесостаноцисокорисницитенанашитеуслугизадагислушнеменивнитемислења и уштемногудругиаспектинакомуникацијакоисефокусиранитокмуконкорисницитенанашитеуслуги.” истакна Самараков.
Сертификатот Фер со потрошувачот“ се издава од сертификациско тело кое е креирано од трите организации Организацијата на потрошувачите (ОПМ), ЗБК Креација и Асоцијацијата Зенит, кои располагаат со повеќегодишно искуство во заштитата на потрошувачите и унапредување на конкурентноста на домашната економија.

Зошто ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС е Вашиот вистински избор


 

Дел од нашите задоволни клиенти

 

 

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Лондонска бр. 11А
1000 Скопје
Контакт центар 13434
Тел. +389 (0)2 3120 222
e-mail: info@hauzmajstor.com

Работно време

Пон 08:00 до 16:00 часот

Вто  08:00 до 16:00 часот

Сре  08:00 до 16:00 часот

Чет  08:00 до 16:00 часот

Пет  08:00 до 16:00 часот

Саб  08:00 до 13:00 часот

 

Професионалното управување со објектите и правилното одржување на имотот за нас претставуваат сериозна потреба од причина што создаваат исклучително значајна вредност на објектите. За таа цел ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС изминатите години посветено работи на концептот на професионално управување и одржување на  објекти - Facility management, кој според истражувањата овозможува заштеда до 30% од оперативните трошоци за управување, вредноста на недвижноста да не се намали повеќе од предевидената стапка на амортизација и кој обединува повеќе дејности со единствена цел - рационално, ефикасно и оптимално искористување на објектите, вклучувајќи ги луѓето, локациите, процесите и технологијата. 

 • Дефинирањето на Facility management како посебна мултидисциплинарна професија, започнува во САД на почетокот на осумдесетите години и подоцна истата започнува да се применува и во Европа во рамки на професионалното управување и одржување на објектите, деловните простории, болниците, хотелите и сите останати видови недвижности.

  Facility management во суштина претставува професионално управување и одржување на објектите, со опфат на сите потребни процеси и активности за управување и одржување, што сопственикот на објектот ги доверува на компанија надворешен соработник. Преку Facility management се решаваат сите прашања поврзани со управувањето и одржувањето на објектот помеѓу компанијата давател на услугата и корисникот сопственик на објектот, брзо и ефикасно се елиминираат проблемите што произлегуваат од тековното работење и за време на деловниот процес и се прилагодува услугата согласно барањата на клиентот а во целосна согласност со високите стандарди за квалитет на компанијата давател на услугите.    

  Facility management ги опфаќа следните услуги:

  • Комерцијално управување со објектот, што подразбира претставување на интересите на сопственикот на објектот пред закупците и државните институции во трговски и правен сегмент.
  • Техничко управување со објектот, што подразбира одржување на системот и опремата според стандардите на производителот, техничките барања и роковите за користење, набавка и попис на потрошен материјал и обезбедување на техничка и деловна документација пропишана со закон и договор со клиентот.
  • Инфраструктурно управување со објектот, што вклучува професионални услуги за чистење, домарска служба и обезбедување.

  Одберете Facility management од ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС и добијте комплетна професионална грижа за одржување и управување на Вашиот имот и зголемена вредност на Вашите објекти.

  Вашиот објект е наша грижа!

Водени од потребите на нашите клиенти, за опфат на сите сегменти во процесот на одржување на имотот, ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС во соработка со нашите реномирани партнери од различни области, повеќе години го реализира концептот One stop shop, преку кој нудиме широка лепеза на професионални услуги во процесот на одржување на имотот.

Преку концептот One stop shop, ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС нуди професионални услуги во следните области:

 • одржување на хигиена,
 • хаузмајсторски услуги (техничко одржување и куќни поправки)
 • обезбедување и видео надзор,
 • сервисирање и одржување на лифтови,
 • сервисирање и одржување на ПП апарати,
 • собирање на комунален смет,
 • чистење на снег,
 • хортикултурно уредување и одржување,
 • молерофарбарски услуги,
 • дезинфекција, дезинсекција и дератизација,
 • и перење теписи и чистење на тапациран мебел.

X

Right Click

No right click