Чекор 1


Потврди

Чекор 2


Податоци за купувач

Податоци за Фактурa

Број:
За месец:
Датум:
Плаќање до:
Износ:


Детално Плаќање

Чекор 3


Задожително поле
Задожително поле
Електронската пошта е невалидна
Грешка. Пробајте повторно
Задожително поле (најмалку 9 карактери)

Фактурa:Фактура Бр:
За Месец:
Датум:
Плаќање до:
Назив на услуга Станови Цена П.% ДДВ Попуст Вредност
Вредност:
ДДВ:
Провизија(2%): 10.00

Вкупно за наплата: