hm-top.jpg

ЗА НАС

Кои сме ние?
Потребни Ви се професионалци?
Зошто ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС?

УСЛУГИ

Хигиена...
Техничко одржување...
Комунални услуги...

УПРАВУВАЊЕ СО ЗГРАДИ

Управување, совети, извештаи...
Функционалност, хигиена...
Максимална взаемна соработка!!

Хаузмајстор ПЛУС е ЛИЦЕНЦИРАН УПРАВИТЕЛ со Станбен и Деловен простор

     ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС е лиценцирана компанија (со лиценца бр. 03-46/3 од 08.03.2012 год. издадена од Регулаторна комисија за домување) за управување со имот и според Законот за Домување го нуди својот професионализам  во одржувањето на станбените згради и становите, обезбедува постојана исправност, безбедност и употребливост на сите делови на зградата како целина, естетски обликуваниот изглед, уредите, инсталациите и опремата на зградата, кои им служат на сите сопственици на станови, односно закупци на зградата.


Со доследно почитување на одредбите од Законот за домување, никогаш повеќе нема да Ви се случи...

  • ... да се качувате пеш до седми кат, зашто лифтот пак не работи,
  • ... да ги осветлувате скалите во зградата со запалка или со мобилен телефон, зашто некој не ја платил заедничката струја,
  • ... да падне дел од фасадата врз случаен минувач или паркиран автомобил, зашто не може да се договорите со соседите кој да ја поправи,
  • ... да се сопнете на кеса ѓубре пред влезот, зашто немало кој да исчисти,
  • ... да го стиснете бројот на вашиот кат во лифтот со пенкало, зашто копчето паднало,
  • ... да Ви протекува кровот на Вашата зграда, бидејќи неможете да се договорите со соседите за негова санација,
  • ... да се расправате со соседот зашто со месеци само тој не плаќа за хигиеничар,
  • ... да се исплашите од мачка која влегла во влезот и создала потомство зашто влезната врата нема кој да ја поправи со години…

“Цитат од Министерство за Транспорт и Врски”

Со регистрирањето на Заедница на сопственици на посебните делови или определувањето на управител за вршење на дејностите на управување со станбената зграда, на правен и европски начин се регулираат обврските на сите кои живеат во една станбена зграда.

Станарите се должни до 1 април годинава да регистрираат заедница на сопственици или да определат управител,

Оваа обврска важи за станбените згради со повеќе од двајца сопственици или повеќе од осум станови.

Доколку до овој рок станарите не определат управител или не регистрираат заедница на станари тогаш на барање на овластениот инспектор ќе биде определен управител од страна на судот во вонпарнична постапка.


     За непочитување на одредбите од Законот се пропишани глоби во износ од 300 до 800 евра во денарска против вредност.
За регистрирање на заедница на сопственици потребни се следните документи: Одлука за формирање заедница на сопственици, Одлука за донесување на статус,  Статут на заедницата на станари, Одлука за избор на претседател, План за одржување на станбената зграда, Договор за заемни односи меѓу сопствениците на посебните делови на зградата, Куќен ред согласно правилникот и станрадите за домување и Записник од конститутивниот состанок на собирот на сопственици.
    Пример како треба да изгледаат овие документи може да се најдат на нашата  веб страница

    Сопствениците  на  посебните  делови  можат  да  донесат  одлука  за  формирање заедница на сопственици како правно лице за управување со станбената зграда или да определат компанија со лиценца за управување.  Одлуката може да се донесе само во согласност на мнозинството сопственици на посебните делови.
    Со  одлуката  за  формирање  на  заедница  на  сопственици,   сопствениците  на посебните делови се должни да донесат и статут на заедницата на сопственици.


Резервен фонд

Сопствениците на посебните делови задолжително формираат резервен фонд.


ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДЕЛОВИ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД


    Со  овој  правилник  се  пропишува  висината  на  износот  за  посебните  делови  во резервниот  фонд,  најниската  вредност  на  истиот,  видот  на  трошоците  за  кои  ќе  се користат  средствата  од  резервниот  фонд,  во  зависност  од  староста  на  објектот,  бројот  на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изградена зградата.
Примери
    Тука можете да ги преземете потребните примери кои се однесуваат на заедница на сопственици на посебни делови, согласно Законот за домување http://www.rkd.gov.mk/index.php/sovet-na-stanari/19-primeri


•    Соопштение за Собир на сопственици
•    Покана за Собир на сопственици
•    Одлука за основање на Заедница
•    Одлука за донесување на Статут
•    Статут на Заедница на сопственици
•    Записник од Собир на сопственици
•    Договор за взаемни односи
•    План за одржување
•    Правилник за нормите и стандардите за домување во станбените згради
•    Правилник за изменување на правилникот за нормите и стандардите за домување во станбените згради

 
Права и обврски на управителот

 (1) Управителот ги има следниве права и обврски:
1. Ги извршува одлуките на сопствениците на посебните делови;
2. Се грижи за редовно одржување и функционирање на заедничките делови;
3. Ги застапува сопствениците на посебните делови во работите на управување и во име на одделни сопственици поднесува тужба за ослободување од обврската за плаќање, односно тужба за задолжување за плаќање на трошоците и издатоците на сопственикот на посебниот дел;
4. Ги застапува сопствениците на посебните делови пред управните органи во работите на издавање на дозволи и согласности и во постапките за упис на недвижностите и други управни постапки во врска со станбената зграда и земјиштето, како и за други работи поврзани со управувањето;
5. Подготвува план за одржување на станбената зграда, план со динамика за спроведување на овој план и се грижи за спроведување на планот;
6. Подготвува пресметка на трошоците за управување на станбената зграда и ги распоредува трошоците межу сопствениците на посебните делови;
7. Ги прима уплатите на сопствениците на посебните делови врз основа на месечна пресметка и ги плаќа обврските од договорите склучени со трети лица;
8. Ги информира сопствениците на посебните делови за својата работа и им доставува месечни и годишни пресметки;
9. Изготвува годишен извештај за управување со објектот;
10. Во согласност со одредбите од законот стопанисува со резервниот фонд;
11. Врши набрјување и нумерирање на становите и го пријавува уписот на податоците во органот што ги води јавните книги на недвижностите и
12. треба да ги познава стандардите и нормативите за пристапност на лица со хендикеп во станбениот објект.
(2) Во споровите против обезбедувачот и изведувачите на работи поради делумно и нецелосно исполнување на обрските на обезбедувачи или извеувачи на работите на управување на станбената зграда, управителот може да поднесе тужба против обезбедувачот, изведувачот или третото лице причинител на штетата и во свое име.
(3) Правата и обврските на управителот од ставовите (1) и (2) на овој член не смеат да се исклучат или ограничат со договор на заемни односи и со договор на вршење управувачки услуги или други правни тела.
(4) Управителот може да има и други овластувања утврдени со овој закон и со договорот за вршење на управувачки услуги.


Тековно одржување
(1) Управителот е должен редовно да се грижи за вршење на поправки од помал обем (замена на сијалици, приклучоци, мали молерски работи, замена на резервни делови и слично) на заедничките делови на станбената зграда. Трошоците за овие поправки ги поднесуваат сопствениците на посебните делови сразмерно на големината на нивните посебни делови.
(2) Извршувањето на работите од ставот (1) на овој член управителот го врши според настанатите потреби и по свое наоѓање и за извршените работи е должен во рок од 15 дена да состави писмен извештај и да го достави на собирот на сопственици.


    Во станбените згради во влезот во ходникот на приземјето на видно место треба да има истакнато:

- огласна табла;
- список на станари со име и презиме, спрат и број на стан, односно назив на фирми кои вршат деловна дејност во станбената зграда,  по предходна поединечна писмена согласност на истите доставена до управителот или претседателот на заедницата на сопственици“.
- куќен ред;
- упатство за  користење  на  заедничките  простории во станбената зграда;
- противпожарен апарат;
- упатство за постапување во случај на природни или други несреќи и
- име и презиме на управителот или претседателот на заедницата на сопственици.


    Секој корисник на стан односно деловен простор во станбената зграда го пријавува секое оштетување и нефункционирање на заеднички дел или уред во зградата на управителот односно на претседателот на заедницата на сопственици на станбената зграда.

   
    -Сопствениците на станови или деловни простории самостојно ги донесуваат сите одлуки во врска со управувањето на заедничките делови.
    -Претставникот на сопствениците го одобрува секој трошок на фондовите.
    -Итните интервенции се 24/7 часа (лифт, поплава, пожар).
    -Секоја зграда ќе има свој претставник кој ќе биде запознаен со целокупната проблематиката на зградата


    Во согласност со нашите заложби за успешно и ефикасно имплементирање на Законот за домување, овде сме за да Ви одговориме на сите Ваши прашања во врска со домувањето.

Пример на транспарентно плаќање на фактурите

Погледнете го примерот

 

Доколку иматe прашање кликнете тука. Истото ќе ви биде одговорено во најкус можен рок на нашата веб страна или лично на вашата емаил адреса.
Ве молиме да се јавите на тел.  02/3120-222
или на нашата e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 

Преземете ги потребните документи:

 

Доколку сакате испратете ни податоци на
нашиот КАЛКУЛАТОР ќе Ви испратиме веднаш понуда


 

Стандарди за квалитет

 

Бранислав Нушиќ 11

Бранислав Нушиќ 13

Веселин Маслеша 5

Руѓер Бошковиќ 13